Statutter

Definition

DBCG's Genetisk Udvalg er et videnskabeligt udvalg med reference til Forretningsudvalget.

 

Formål

Genetisk Udvalg har som formål:

 • at rådgive Forretningsudvalget i spørgsmål om genetiske forhold ved cancer mammae
 • at varetage rådgivning vedr. genetiske forhold overfor amtsudvalg og de enkelte genetiske, kirurgiske, medicinske og radiologiske afdelinger
 • at udarbejde og løbende opdatere retningslinier for genetisk rådgivning i DBCG's lands-dækkende behandlingsprogrammer
 • at initiere og koordinere videnskabelige nationale/internationale projekter eller delprojekter i genetisk regi
 • at godkende nye forskningsprojekter som vedrører genetiske forhold.
 • at samarbejde med andre videnskabelige udvalg indenfor rammerne af DBCG med henblik på løsning af fælles faglige problemstillinger.

 

Sammensætning

Alle genetiske center og alle laboratorier, der udfører mutationseftersporing har medlemskab af udvalget. Det enkelte center afdeling og laboratorium udpeger selv sin repræsentant i udvalget. Medlemskab har endvidere DBCG's sekretariat (lægelig leder + ledende statistiker). Endvidere kan hver center udpege yderligere to medlemmer til udvalget, som kan repræsentere:

 • mammakirurgi
 • gynækologi
 • onkologi
 • plastikkirurgi
 • radiologi

Medlemmerne i Genetisk Udvalg vælger en formand og en sekretær. For begge er valgperioden 2 år med mulighed for genvalg. Valgperioden for formand og sekretær kan være sammenfaldende eller forskudt 1 år. Ved formandens/sekretærens fratræden fortsætter pågældende en 1-årig periode som henholdsvis formand/sekretær ex officio.

Forslag til formand/sekretær skal skriftligt være den siddende formand og sekretær i hænde 2 uger før det møde, hvor valget foretages. Dette skal fremgå af referatet fra det forudgående møde herunder med oplysninger om, hvorvidt den siddende formand/sekretær er villig til genvalg. Hvis der indkommer flere forslag til den ledige post som formand/sekretær, foretages skriftlig afstemning blandt udvalgets medlemmer. På hver stemmeseddel må maksimalt opføres 1 forslag til henholdsvis formand og sekretær.

 

Mødeaktivitet

Afdelingsrepræsentanterne i Genetisk Udvalg mødes mindst 2 gange årligt i henhold til dagsordenen udsendt af sekretæren minimum 1 uge før mødets afholdelse. Til møderne kan udover amtsudvalgets medlemmer også andre læger fra de pågældende afdelinger deltage, ligesom akademisk personale fra DBCG's sekretariat.

 

Arbejdsfordeling 

Formand og sekretær udarbejder dagsorden som med eventuelle bilag udsendes af sekretæren. Sekretæren udarbejder et referat som udsendes til medlemmerne, ordentligvis senest 2 uger efter mødets afholdelse. De enkelte medlemmer har ansvar for at dagsorden og referater videresendes til andre mødedeltagere i de respektive afdelinger.

Det må tilstræbes, at beslutninger på møderne tages i enighed. Kan enighed ikke opnås, afgøres sagen ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.

For nationale/internationale undersøgelser udpeger Genetisk Udvalg en koordinator. Koordinator har ansvar for deltagelse i møder vedr. protokollens indhold samt for færdiggørelse af protokollen, herunder for udarbejdelse af lægmandsrapport og anmeldelse til myndigheder. Koordinatoren har endvidere ansvar for deltagelse i aktiviteter vedr. protokollens aktivering og statusopgørelse.

 

Medforfatterskab på publikationer

Vancouver deklarationen (BMJ 1988;296:401-5) følges for forsøg der koordineres af DBCG. En skrivegruppe nedsættes bestående af studiekoordinatoren samt en repræsentant for de afdelinger der har bidraget med mindst 10% af de evaluerbare patienter i forsøget. Hvis DBCG's sekretariat har bidraget med indsamling, validering og/eller analyse af data, indgår en af sekretariatets statistikere i skrivegruppen. To eller flere afdelinger der tilsammen har bidraget med mindst 10% af patienterne kan sammen evt. udpege et medlem til skrivegruppen. Hvis en afdeling har ydet et betydeligt bidrag til forsøget, fx ved at inkludere mere end 30% af patienterne, kan afdelingen vælge to medlemmer til skrivegruppen. Koordinator har ansvar for udarbejdelse af udkast til manuskript, som herefter diskuteres med medforfatterne. Koordinator har ret til første forfatterskab. 

På internationale publikationer initieret af DBCG, eller af andre grupper (f.eks. SBG, BIG) følges de pågældende gruppers publikationsregler. Der skal tilstræbes repræsentation af land/gruppe i henhold til ovenstående andel af patienter. Hvis DBCG tildeles 1 medforfatterskab går dette til den danske studiekoordinator, hvis flere medforfatterskaber går de til studiekoordinator, samt afdelingsrepræsentanter i henhold til antal evaluerbare patienter.

 

Økonomi

DBCG refunderer ikke udgifter til rejse eller ophold i forbindelse med udvalgets møder.

Ekstern økonomisk støtte til gennemførelse af undersøgelser fordeles på afdelingerne i relation til antallet af indgåede patienter fra de enkelte afdelinger. Andelen af den samlede støtte til DBCG's sekretariat skal udgøre 10%.[O4] Andelen afhænger af omfanget af sekretariatets bidrag til undersøgelsen.