Statutter

Definition

DBCG's Kirurgiske Udvalg er et videnskabeligt udvalg nedsat af DBCG's Forretningsudvalg med reference til Forretningsudvalget.

 

Formål:

Kirurgisk Udvalg har som formål:

  • at rådgive Forretningsudvalget i spørgsmål om diagnostik og behandling af mammacancer inden for det kirurgiske område,
  • at varetage kirurgisk rådgivning over for amtsudvalg og de enkelte kirurgiske klinikker,
  • at udarbejde og løbende opdatere de kirurgiske retningslinier i DBCG's landsdækkende behandlingsprogrammer,
  • at initiere og koordinere videnskabelige projekter eller delprojekter i kirurgisk regi,
  • at godkende nye kirurgiske procedurer og forskningsprojekter,
  • at samarbejde med andre videnskabelige udvalg inden for rammerne af DBCG med henblik på løsning af fælles faglige problemstillinger.

 

Sammensætning og konstituering

Alle mammakirurgiske og plastikkirurgiske centre i landet har en repræsentant i udvalget. Det enkelte center udpeger selv sin repræsentant, som ved forfald til et møde kan erstattes af en suppleant.

Formanden for DBCG's Kirurgiske Udvalg udpeges og konstitueres af medlemmerne af Kirurgisk Udvalg for en periode af 4 år. Formanden er altid en mammakirurg. Fra udvalget udpeges en gruppe på 6 personer, der sammen med formanden udgør Kirurgisk Arbejdsudvalg. De seks øvrige medlemmer udgøres af 2 plastikkirurger og 4 mammakirurger. Såfremt formanden for DBCG er mammakirurg eller plastikkirurg optager han en af de respektive pladser i arbejdsudvalget.

Valgperioden er 4 år med valg af formand, 2 mammakirurger og 1 plastikkirurg alternerende med 2 mammakirurger og 1 plastikkirurg hvert andet år. Dog tages der hensyn til reglen om, at formanden for DBCG kan optage en af pladserne

Første gang vælges formand, 2 mammakirurger og 1 plastikkirurg for 4 år og 1 mammakirurg og 1 plastikkirurg for 2 år. Den siddende formand for DBCG træder ind i arbejdsudvalget uden valg.

Forslag til formand og medlemmer skal skriftligt være det siddende arbejdsudvalg i hænde 3 dage før det møde, hvor valget foretages. Hvis der indkommer flere forslag end der er ledige pladser foretages skriftlig afstemning blandt udvalgets medlemmer. På hver stemmeseddel må maksimalt opføres det antal navne, der svarer til de ledige pladser. Et medlem af arbejdsudvalget kan sidde i to 4-årige perioder.

Arbejdsudvalget konstituerer sig med en næstformand og en sekretær.

  

Mødeaktivitet                                                       

Medlemmerne af Kirurgisk Udvalg mødes mindst 1 til 2 gange årligt fortrinsvis i forbindelse med møderne i Dansk kirurgisk Selskab forår og efterår. Der kan oprettes ad hoc underudvalg med mødeaktivitet, som ligesom møder i Kirurgisk Arbejdsudvalg kan tilpasses behovet.

DBCG refunderer ikke udgifter til rejse eller ophold i forbindelse med udvalgets møder.

 

Arbejdsfordeling

Arbejdsudvalget indkalder medlemmerne og udarbejder dagsorden for møderne i Kirurgisk Udvalg. Ved møderne udpeges en referent. Det må tilstræbes, at beslutninger tages i enighed. Kan enighed ikke opnås, afgøres sagen ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer.

Kirurgisk Udvalg behandler emner indenfor den kirurgiske behandling af brystkræft. Udvalget har ret til at tage beslutninger, drage konklusioner og udfærdige videnskabelige publikationer, som herefter forelægges DBCG's Forretningsudvalg for at sikre den overordnede koordination og en optimal udnyttelse af databasen.

Kirurgisk Udvalg kan nedlægges ved beslutning af Forretningsudvalget.

Kirurgisk Arbejdsudvalg varetager den løbende aktivitet og kontakt til DBCG’s Forretningsudvalg og de øvrige videnskabelige udvalg, ligesom det også udfærdiger oplæg til diskussion i Kirurgisk Udvalg herunder f.eks. forslag til ændrede retningslinier.