Statutter

Definition

Patologiudvalget er et videnskabeligt udvalg med reference til DBCG ́s Bestyrelse.

Formål

Patologiudvalget har som formål:

  • At rådgive Bestyrelsen i spørgsmål om pato-anatomiske og molekylærpatologiske problemstillinger indenfor mammapatologi.

  • At varetage rådgivning vedrørende pato-anatomiske og molekylærpatologiske undersøgelser over for de enkelte patologiafdelinger.

  •  At udarbejde og løbende opdatere de pato-anatomiske og molekylærpatologiske retningslinjer i DBCG ́s landsdækkende behandlingsprogrammer.

  •  At initiere og koordinere videnskabelige projekter eller delprojekter i pato-anatomisk og molekylærpatologisk regi.

  •  At godkende nye pato-anatomiske procedurer, molekylærpatologiske analyser og forskningsprojekter.

  • At samarbejde med andre videnskabelige udvalg indenfor rammerne af DBCG, med henblik på løsning af fælles faglige problemstillinger.

Sammensætning

Alle patologiafdelinger der beskæftiger sig med mammapatologi har medlemskab af udvalget. Den enkelte afdeling udpeger selv sin repræsentant i udvalget. Afdelingsrepræsentanterne i patologiudvalget vælger en formand. Valgperioden er 3 år med mulighed for genvalg. Forslag til formand skal skriftligt være den siddende formand i hænde 2 uger før det møde, hvor valget foretages. Dette skal fremgå af referatet fra det forudgående møde herunder med oplysning om, hvorvidt den siddende formand er villig til genvalg. Hvis der indkommer flere forslag til den ledige post som formand, foretages skriftlig afstemning blandt udvalgets medlemmer. På hver stemmeseddel må maksimalt opføres 1 forslag. Patologiudvalget varetager kontakten til DBCG ́s Bestyrelse samt øvrige videnskabelige udvalg. Der vil være mulighed for at ikke- medlemmer med interesse og specialviden inden for et givet område til enhver tid er velkomme til at deltage i arbejdsgrupper nedsat af patologiudvalget.

Mødeaktivitet

Patologiudvalget holder ad hoc møder, der aftales fra gang til gang. Mødeaktiviteten afhænger bl.a. af foreliggende opgaver. Dog afholdes der min. 4 møder årligt. Dagsorden udsendes af formanden minimum 1 uge før mødets afholdelse.
Herudover afholdes ét årligt møde med deltagelse af både medlemmer af patologiudvalget samt øvrige kolleger med interesse for mammapatologi. Mødet afholdes sædvanligvis i november. Indkaldelsen til mødet med dagsorden samt det praktiske arrangement påhviler patologiudvalget. Emner der ønskes på dagsordenen skal meddeles formanden senest 4 uger før mødets afholdelse. Der udarbejdes referat af mødet.